Tuchtrecht

Wat is tuchtrechtspraak?
Tuchtrechtspraak betreft de bestraffing van overtredingen in verenigingsverband. Het NHV is een vereniging. Van een overtreding is sprake wanneer gehandeld wordt in strijd met de Statuten, reglementen of een besluit van het NHV en soms ook van de desbetreffende internationale sportbonden EHF en IHF. Daarnaast kan er sprake zijn van een overtreding wanneer een lid de belangen van het NHV schaadt of zich tegenover een medelid niet gedraagt zoals deze zich dient te gedragen. Het verenigingsrecht biedt een sportbond de mogelijkheid om overtredingen te bestraffen en speciale commissies hiermee te belasten. In dit geval: de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van het NHV. De tuchtrechtspraak gebeurt volgens vaste regels die vermeld zijn in het Tuchtreglement van het NHV.

Op wie is de tuchtrechtspraak van het NHV van toepassing?
De tuchtrechtspraak is van toepassing op alle leden van het NHV. Ieder lid van het NHV kan bij een overtreding met de tuchtrechtspraak van het NHV te maken krijgen. Hetzij als aangever van een overtreding, hetzij als betrokkene tegen wie aangifte is gedaan, maar wellicht ook als getuige of als deskundige.

Rechtsprekende macht
Bij het NHV bestaat een scheiding der machten. Naast de bestuurlijke macht (Bondsbestuur) en de wetgevende macht (Bondsvergadering) is er een onafhankelijke rechtsprekende macht. Tot die rechtsprekende macht behoren de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van het NHV. Beide commissies worden bijgestaan door een ambtelijk secretaris Tuchtrecht, die werkzaam is op het Bondsbureau van het NHV. Indien u een afspraak met de ambtelijk secretaris wil maken, dan kan dat. Deze is te bereiken onder nummer 06-81433649.

Betrokkene
Degene tegen wie aangifte van een overtreding wordt gedaan, wordt in het Tuchtreglement als ‘betrokkene’ aangeduid, In het strafrecht zou men spreken van ‘verdachte’. De rechten en plichten van de betrokkene zijn in het Tuchtreglement vermeld.

HET DOEN VAN AANGIFTE

Wie kan aangifte van een overtreding doen?
Degene die zelf een overtreding heeft geconstateerd kan hiervan aangifte doen. Er moet dan wel sprake zijn van een overtreding van een bepaling in de Statuten of in een reglement dan wel van een handelwijze in strijd met een besluit van een orgaan van het NHV. Wie een valse aangifte doet, begaat een ernstige overtreding en wordt daarvoor bestraft. Behalve een lid kan ook het Bondsbestuur, de Bondsvergadering, wedstrijdofficial, een ander orgaan of een commissie aangifte van een overtreding doen. Van een overtreding van het Dopingreglement kan alleen het Bondsbestuur aangifte doen. Degene die aangifte doet, formuleert de overtreding die een ander lid zou hebben begaan. Die formulering moet zeer nauwkeurig geschieden, omdat degene tegen wie aangifte wordt gedaan op grond van die formulering in staat van beschuldiging wordt gesteld.

Waar kan aangifte worden gedaan en hoe?
Een aangifte moet worden ingediend bij de ambtelijk secretaris Tuchtrecht. Een aangifte wordt alleen in behandeling worden genomen indien gebruik is gemaakt van het standaardaangifteformulier en dit volledig is ingevuld. Dit formulier is geplaatst op de website van het NHV (https://www.handbal.nl/competities/tuchtzaken). Lees voor het doen van aangifte de toelichting op het standaardaangifteformulier. Hierop is ook vermeld wanneer geen aangifte kan worden gedaan.

Zijn er aan een aangifte kosten verbonden?
Aan de behandeling van een tuchtzaak door het NHV kunnen voor degene die aangifte doet, kosten zijn verbonden. De ambtelijk secretaris Tuchtrecht kan u informeren of administratiekosten verschuldigd zijn. Is dat het geval, dan dient het bedrag te worden bijgeschreven op de vermelde bankrekening van het NHV onder vermelding van de datum van aangifte en tegen wie aangifte is gedaan. Is al een zaaknummer bekend, dan vermeldt u het zaaknummer. Indien administratiekosten verschuldigd zijn, wordt de aangifte niet eerder in behandeling genomen dan nadat het NHV de betaling heeft ontvangen. 

 

DE BEHANDELING VAN EEN ZAAK

Verweer
De betrokkene heeft het recht zich tegen de aangifte te verweren. Hij kan zich daarbij door een raadsman laten bijstaan. De betrokkene is verplicht naar waarheid te verklaren.

De aangifte is wordt u toegezonden, waarna een verweerschrift bij de ambtelijk secretaris Tuchtrecht kan worden ingediend. Indien geen verweer wordt gevoerd, wordt de tuchtzaak in beginsel schriftelijk behandeld.

Wanneer het betreffende tuchtcollege meent dat niet de ten laste gelegde overtreding is begaan maar een soortgelijke overtreding, kan zij deze laatste aan de betrokkene via een gewijzigde aangifte ten lasteleggen, waarna de betrokkene gelegenheid wordt gegeven tegen die wijziging verweer te voeren.

Mondelinge behandeling bij Tuchtcommissie en Commissie van Beroep
De betrokkene kan de Tuchtcommissie of de Commissie van Beroep om een mondelinge behandeling verzoeken. Aan dit verzoek wordt niet voldaan indien volgens het betreffende tuchtcollege een mondelinge behandeling niet kan bijdragen tot een betere beoordeling van de zaak. Het betreffende tuchtcollege kan ook zelf beslissen om een mondelinge behandeling te houden. Bijvoorbeeld om getuigen of deskundigen te horen.

Zittingen van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep zijn openbaar, tenzij het betreffende tuchtcollege anders beslist. De betrokkene heeft het recht om zijn raadsman de behandeling te laten bijwonen. De ambtelijk secretaris Tuchtrecht stelt de betrokkene tijdig voor de zitting schriftelijk in kennis van de datum, het uur en de plaats. De betrokkene en diens raadsman mogen de gehele zitting bijwonen, tenzij hun gedrag het betreffende tuchtcollege aanleiding geeft anders te beslissen. De beraadslaging van de tuchtcolleges geschiedt echter achter gesloten deuren.

Getuigen en deskundigen
Wanneer de betrokkene personen als getuige wil oproepen, moet de betrokkene dit vooraf aan de ambtelijk secretaris Tuchtrecht mededelen. De betrokkene mag in beginsel niet meer dan drie getuigen doen horen, tenzij het betreffende tuchtcollege hem toestaat meer getuigen te doen horen. Dit verzoek moet worden ingediend tegelijk met het opgeven van de getuigen. Het is meestal voor het betreffende tuchtcollege niet mogelijk een dergelijk verzoek later te honoreren, omdat voor een zitting een bepaalde tijd wordt uitgetrokken en het betreffende tuchtcollege na uw zaak wellicht nog een andere tuchtzaak moet behandelen. Wat voor de getuigen geldt, geldt ook voor deskundigen die de betrokkene door het betreffende tuchtcollege wil doen horen.

Uitspraak
Na een schriftelijke of mondelinge behandeling volgt een uitspraak. Daarin geeft het betreffende tuchtcollege aan of naar haar oordeel een overtreding is begaan en zo ja welke overtreding en welke straf daarvoor wordt opgelegd. De mogelijke sancties zijn vermeld in het Tuchtreglement. De uitspraak volgt in beginsel veertien dagen of ten hoogste één maand na de zitting. Het betreffende tuchtcollege bepaalt in de uitspraak tevens in welke mate de aan de behandeling van een zaak verbonden kosten ten laste van de betrokkene en/of van het NHV komen.

Beroep
Behalve wanneer er sprake is van een vrijspraak, een door de Tuchtcommissie opgelegde waarschuwing of van een schuldigverklaring zonder oplegging van straf, kan tegen een uitspraak van de Tuchtcommissie beroep worden ingesteld bij de Commissie van Beroep.

Het instellen van beroep schort de tenuitvoerlegging van een straf niet op. Op verzoek van de betrokkene kan de algemeen voorzitter van de Commissie van Beroep de tenuitvoerlegging van een straf tijdens de behandeling van het beroep opschorten (zie artikel 17 van het Tuchtreglement).

Van een beslissing van de algemeen voorzitter van de Tuchtcommissie kan in de gevallen waarin dat in het Tuchtreglement geregeld is, beroep worden ingesteld bij de algemeen voorzitter van de Commissie van Beroep. Alleen de betrokkene zelf, diens raadsman of wettelijk vertegenwoordiger kunnen beroep instellen. Behalve de betrokkene kan ook het Bondsbestuur om redenen van algemeen belang beroep instellen.

Het beroep moet binnen zes werkdagen na de datum van de ontvangst van de uitspraak worden ingediend bij de ambtelijk secretaris Tuchtrecht. Het standaard beroepschrift dat is te downloaden van de website van het NHV

(https://www.handbal.nl/competities/tuchtzaken). Is de betrokkene als lid geroyeerd, dan geldt een termijn van één maand. Met het indienen van het beroepschrift moet tevens tijdig, door het Bondsbestuur bepaalde administratiekosten, worden voldaan. Dit bedrag wordt alleen terugbetaald indien de betrokkene door de Commissie van Beroep wordt vrijgesproken.

Een uitspraak van de Tuchtcommissie is onherroepelijk, tenzij tijdig beroep is ingesteld. Een uitspraak van de Commissie van Beroep is onherroepelijk tenzij volgens de reglementen van de EHF of van de IHF is bepaald dat in het voorkomende geval beroep kan worden ingesteld bij het Court of Arbitration for Sports (CAS) te Lausanne (Zwitserland).

Tot slot
Deze tekst geeft slechts de hoofdlijnen van een tuchtzaak bij het NHV weer. De tekst van het Tuchtreglement is altijd bepalend. De volledige informatie is in het menu hiernaast te vinden. Mocht uw vraag hier niet in beantwoord worden dan kunt u dagelijks over tuchtzaken bellen naar de ambtelijk secretaris Tuchtrecht. Deze is telefonisch te bereiken onder nummer 06-81433649 of per email tuchtrecht@handbal.nl.